Partnerství - projekty a dotace

 

Uvědomujeme si nutnost získávat finanční prostředky i vlastním úsilím,
nejen očekávat prostředky od zřizovatele na provoz a od státu na platy učitelů.

 

Stávající a již ukončené projekty

 

Šablony pro Mateřskou a Základní školu Ostopovice IV

Cílem projektu je rozvoj dětí a žáků prostřednictvím personální podpory (školní asistent),
inovativního vzdělávání a vzdělávání pracovníků ve vzdělávání.

 

Kmenové učebny ZŠ Ostopovice 2023

V rámci projektu bylo nakoupeno vybavení pro rozvoj polytechnické výuky do kmenových učeben. Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava.

 

Kmenové učebny ZŠ Ostopovice 2022

V rámci projektu bylo nakoupeno pět LCD projektorů s vysokou svítivostí do kmenových učeben. Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava.

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Individuální i skupinové doučování - podpora pedagogů vybraným žákům.

 

 

OP VVV Šablony pro Mateřskou školu a Základní školu Ostopovice III

Projekt „Šablony pro Mateřskou školu a Základní školu Ostopovice III“ (reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022609“) je spolufinancovaný Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím školního asistenta, projektových dnů ve výuce, sdílení zkušeností, doučování a klubů pro žáky.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2021–30. 6. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 650 345 Kč

 

 

Adopce v Ugandě

Naše škola se i díky velkému zájmu našich žáků zapojila do pomoci dětem v Ugandě. Není to pro nás náhoda, že zrovna Uganda. Rodiče naší žákyně pracují v organizaci Bwindi Orphans, která adopci organizuje. Proto máme vše z první ruky.

více o naší adopci zde 

 

Modernizace odborných učeben ZŠ

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011838

Naše škola je příjemcem projektu „Modernizace odborných učeben ZŠ“, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD“. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality ve vzdělávání a jeho provázání s praxí, a tedy i usnadnění přechodu žáků mezi jednotlivými stupni vzdělání a okamžité zvýšení uplatnitelnosti účastníků vzdělávání, a to v reakci na potřeby trhu práce. 

Doba realizace projektu: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2020.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 840 370,00 Kč.

tisková zpráva zde

 

 

OP VVV Šablony pro Mateřskou školu a Základní školu Ostopovice II

Projekt „Šablony pro Mateřskou školu a Základní školu Ostopovice II“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012599001362) je spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je vzdělávání pedagogů MŠ, ŠD a ZŠ v různých oblastech formou DVPP či sdílení s jinými školami, podpora žáků formou doučování podpora prostřednictvím školního asistenta.

Šablony byly vybrány dle aktuálních potřeb školy a dle výsledku dotazníkového šetření.

Celková částka 1 245 553 Kč

Realizace duben 2019 - březen 2021

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice

Místní akční plán je soubor aktivit, které vedou ke zlepšení kvality vzdělávání dětí v regionu. Hlavním cílem je zmapovat reálné potřeby škol a prohloubit spolupráci mezi školami, zřizovateli, rodiči a ostatními aktéry v místním vzdělávání.

Naši pedagogové se zapojují v pracovních skupinách, kde společně s ostatními plánujeme jednotlivé aktivity a popisujeme naše potřeby.
Konkrétní aktivity: environmentální programy pro naše děti a žáky ve střediscích Lipky, zlepšení jazykové vybavenosti – práce lektora v naší škole, zlepšení zázemí pro polytechnickou výchovu, setkávání ředitelů a řešení společných problémů, školení pedagogů, zapojení do literárně-výtvarncýh soutěží a další.

Realizace - po dobu jednotlivých školních roků

 

CVYK - Cestou vývojového kontinua

o projektu - zde

Cíl projektu:Podpořit pedagogy v zavádění formativního hodnocení a využít přitom sadu kritérií vývojového kontinua rozvíjejícího kompetenci k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem.

Projektu se účastní dva pedagogové naší školy, kteří se postupně proškolují v možnostech formativního hodnocení (tedy průběžná zpětná vazba žákům dle jejich možností a potřeb). Součástí jsou společné konference, setkávání v pracovních skupinách, spolupráce s metodikem, náslechy v dalších školách

Realizace leden 2019-prosinec 2021

 

OZDRAVNÝ POBYT S ENVIRONMENTÁLNÍM PROGRAMEM (r.č. 00331862)
 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

 

Pobyt v přírodě mimo naše prašné a hlukově zatížené Ostopovice.
I to je daň ze života u velkoměsta a dálnice D1.

88 našich žáků se v zimním období účastnilo programu na Podmitrově u Strážku a v Krásensku na Drahanské vrchovině.

Realizace: únor a březen 2019

Dotace SFŽP: 154 000 Kč

Celkové náklady: 225 425 Kč

Fotogalerie: zde

 

(Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz)

 

 

CIVIS - zde

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství praxe a akčního výzkumu ověřuje účinné metodické přístupy, podporuje sdílení zkušeností mezi učiteli z praxe a akademiky VŠ, pojmenovává hladiny klíčových kompetencí a identifikuje bariéry bránící zavádění metodik do škol. Do projektu a jeho realizace jsou zapojeni všichni žáci a pedagogové školy. 

 

OP VVV Šablony pro Mateřskou školu a Základní školu Ostopovice

plakát - zde

stručné informace - zde

Dotace schválena pro MŠ i ZŠ. Šablony byly vybrány dle aktuálních potřeb školy a dle výsledku dotazníkového šetření.

Cílem projektu je vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ v různých oblastech formou DVPP, tandemové výuky či sdílení s jinými školami, podpora žáků formou doučování či rozvoj jazykové výuky metodou CLIL. 

Celková částka 741 985 Kč

Realizace únor 2017 - leden 2019

 

Tady jsme doma - zde

Hlavním cílem projektu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do vyučování prvního stupně základních škol. Tím se prohlubuje i rozšiřuje poznání dětí i aktivizuje jejich přístup k tradicím lidové kultury kraje, v němž žijí.

Naše realizace v roce 2016-2017 - zde

Naše realizace v roce 2017-2018 - zde

 

ARCHIV - PROJEKTY