Naše škola - charakteristika

Cíl školy:

Žák je připraven pro přechod na 2. stupeň v oblasti znalostí, dovedností i postojů. Je empatický, pomáhající a tolerantní ke všemu živému i neživému.
Škola je moderním centrem pro výuku a výchovu žáků a celé komunity.

 

Motto:

„MŠ a ZŠ středem obce.“

 

Vize školy:

Vize školy - zde

 

Cíle na školní rok 2017-2018:

Cíle - zde

 

Leták o škole (březen 2017) - zde

 

Leták o školce (únor 2014) - zde

 

Pro rodiče žáků ZŠ - zde

 

Charakteristika MŠ

V MŠ poskytujeme dětem kvalitní vzdělávání, které je zajištěno profesionálním přístupem učitelek

a dobrou spoluprací s rodiči. Hry a činnosti plánujeme tak, aby dny v MŠ nebyly jednotvárné,

ale aby byly pro děti přínosem a rozvíjely jejich osobnost.

 

Motto:
Vyprávěj – já to zapomenu,
ukaž mi to – něco si zapamatuji,
nech mě to udělat – já to pochopím!

Klademe důraz na:
P     prožitek
O     osobnost
H     hravost
Á     adaptaci
D     důvěru
K     komunikaci
O     odbornost
V     vlídnost
É     empatii

E     experiment
K    kreativitu
O    originalitu
H    hudebnost
R    radost
A    akčnost
N    nápaditost
Í    integraci

 

Chceme:
•    být dětem partnery při hře a činnostech, které k dětství patří
•    aby děti byly jedinečné osobnosti a ne sobečtí jedinci
•    aby děti pochopily, že jsou nedílnou součástí našeho světa

 

Charakteristika ZŠ

Základní škola je neúplná komunitní škola pro 1. – 5. ročník,
která je otevřená dobrým vlivům velkoměsta, ale dokáže využít tradice a zvyky Ostopovic a rodinné atmosféry.
Žáky vyučujeme systematicky podle vlastního školního vzdělávacího programu
Škola pro život – tvořivá škola pro radost.
Nedílnou součástí výuky jsou praktické činnostní aktivity,
které vedou ke všeobecnému rozvoji žáků s důrazem
na rozvoj klíčových kompetencí.

 • podporujeme inkluzivní vzdělávání – vzdělávání pro všechny i díky průměrnému počtu 18 dětí
  ve třídě
  přistupujeme k žákům individuálně, nespojujeme ročníky
 • uplatňujeme konstruktivismus ve výuce
 • sebehodnotíme se a jsme hodnoceni dle společně nastavených kritérií
  v rámci vlastního systému hodnocení a sebehodnocení
   
 • navazujeme na vzdělávání v naší mateřské škole
 • pedagogové MŠ a ZŠ spolupracují, žáci se vzájemně navštěvují a připravují společné programy
 • pedagogové ZŠ participují na předškolním vzdělávání v posledním roku MŠ
 • čtení a psaní je vyučováno metodou Sfumato®
 • angličtina je naším společníkem od 1. ročníku
 • k rozvoji logického myšlení a představivosti nám pomáhá matematika prof. Hejného
 • ve 4. a 5. ročníku navazujeme na prvouku učením v souvislostech v předmětu ČAS (Člověk a jeho svět)
 • zájemcům o gymnázia nabízíme individuální přípravu k přijímacím zkouškám
 • výuka 5. ročníku je zakončena závěrečnou prací
 • ranní i odpolední školní družina je plnohodnotnou součástí výchovy a vzdělávání žáků
   
 • společně budujeme a využíváme moderní ekologickou budovu s přírodní zahradou
 • děti mají možnost pestrých a chutných školních svačinek
 • jezdíme na výlety, exkurze, školu v přírodě, plaveme, bruslíme a lyžujeme
 • pořádáme větší i menší akce pro veřejnost, pravidelně přispíváme
  do Ostopovického zpravodaje, spolupracujeme se seniory
 • třídíme odpad, chováme se zodpovědně k přírodě
 • nabízíme mimoškolní aktivity, kroužky
 • úspěšně žádáme o granty a dotace, které zvyšují kvalitu výuky a zlepšují zázemí moderní budovy školy

 

Cesta je pro nás cílem:

Za klíčové považujeme přívětivé klima školy

a jednotlivých tříd, demokratický přístup pedagogů

a efektivní spolupráci s rodiči.

žák ZŠ Ostopovice

 • je plně rozvíjen podle Školního vzdělávacího programu
 • přemýšlí o svém jednání a předvídá následky svého konání
 • je zodpovědný za své činy, jedná dle školního řádu
 • je ohleduplný a ochotný vůči svému okolí
 • chrání své životní prostředí
 • je aktivní, ochotný a zvídavý v rámci třídy, školy, komunity
 • je motivovaný k objevování učiva a souvislostí
 • má vlastní názor, který si dokáže obhájit, nebojí se komunikovat
 • je samostatný, dokáže pracovat v kolektivu, rozvrhne si práci
  a dokáže ji sebekriticky zhodnotit dle vlastních i daných kritérií
 • přizná svou chybu a dokáže z ní vyvodit důsledky
 • uvědomuje si svou jedinečnost a význam pro skupinu a společnost

učitel ZŠ Ostopovice

 • učí a jedná podle Školního vzdělávacího programu a školního řádu
 • jedná dle svých práv a povinností
 • je žákům průvodce, rádce, pomocník, jedná transparentně
 • je autoritou a osobností, které si děti i dospělí váží
 • průběžně se sebevzdělává
 • je komunikátorem a prostředníkem mezi dětmi, rodiči, školou a veřejností
 • je laskavý a zodpovědný
 • vzdělává a vychovává děti k odpovědnosti
  a posiluje v nich vztah ke spravedlnosti, úctě k dospělým, stáří, nemoci a chudobě
 • vychovává děti k úctě ke komunitě, společnosti a životnímu prostředí

rodič žáka ZŠ Ostopovice

 • je dítěti oporou
 • je partnerem školy
 • je školou dostatečně informován
 • má možnost se aktivně zapojit do dění

kolektiv pedagogů ZŠ, Ostopovice březen 2017