Rozvoj jazykové výuky na ZŠ Ostopovice

Název podporované aktivity:

 

1

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení

 

Cíle realizace klíčové aktivity:

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Popis realizace klíčové aktivity:

Učitelé/škola vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod.

Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

 

4
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních
 

Cíle realizace klíčové aktivity:
Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Popis realizace klíčové aktivity:
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.