Základní škola - výuka - strategie

Výchovně-vzdělávací proces je soubor všech aktivit, které vedou žáka k osvojení klíčových kompetencí. V rámci našeho ŠVP jsou očekávané výstupy jednotlivých ročníků a předmětů úzce provázány s tématy průřezových témat a napojeny na očekávané klíčové kompetence. Výchovně-vzdělávací strategie je tak v našem pojetí jakousi spirálou, která vychází z možností žáka v 1. ročníku a postupně se rozvíjí až k cíli na konci 5. ročníku.
V rámci ŠVP navazujeme na ŠVP MŠ, který svým zaměřením odpovídá komunitní škole s důrazem na environmentální výchovu. V MŠ je kladen důraz na hry a pohádky, v ZŠ se posouváme od pohádek k vnímání vztahů v rámci našeho životního prostředí.

Strategie vychází z vize školy a naplňuje nastavené cíle.
V našem pojetí výuky je kladen důraz na základní a všeobecný rozvoj vědomostí, dovedností, hodnot a postojů žáků. Vědomosti si tak žák nejen zapamatuje, ale je schopen je využívat v běžném životě. Výuka využívá možnosti dané komunitou, rodiči, partnery, obcí a regionem, je zaměřena na praktické a prožitkové činnosti se zapojením všech smyslů. Jedním z hlavních aspektů je kladení důrazu na pochopení a přijetí nenahraditelné vazby mezi člověkem a jeho životním prostředím. Díky poznávání našeho okolí a fungování vazeb v rodinách, komunitě, obci, odvozujeme fungování státu, kontinentů, světa, vesmíru. Do výuky zapojujeme používání cizího jazyka – angličtiny jako dorozumívací prostředek za hranicemi naší vlasti.
Škola používá společné metody a formy práce včetně jejich hodnocení. Nastavujeme jednotný styl práce a hodnocení v organizaci. Žáci i rodiče jsou průběžně se společnými postupy seznamováni. Metody, společné postupy a hodnocení je transparentní, zároveň však umožňuje variabilitu s ohledem na možnosti žáků.
V rámci výuky jsou využívány mezipředmětové vazby, čemuž je uzpůsobeno rozdělení úvazků jednotlivým učitelům.
Výchovně-vzdělávací proces je logicky doplňován materiálními možnostmi. Kvalitní výuka je provázena moderní architekturou budovy, která na své uživatele působí a tvoří jakýsi obal celému procesu. Škola dbá na maximální využití vlastního zázemí a možností – používání odborné učebny, venkovní učebny, vybavování kabinetů. Díky úzké kooperaci jednotlivých vyučujících probíhá spolupráce žáků napříč ročníky a prezentace výsledků práce včetně diskusí a společnému učení. Je podporována samostatná práce i práce ve skupině.

V první třídě je vyvozeno čtení a psaní metodou Sfumato. Matematiku vyvozujeme pomocí metody Profesora Milana Hejného. Témata jednotlivých měsíců jsou postavena na principech fenologickém a regionálním. Propjujeme tak aktuální změny v přírodě, svátky, lidové tradice, které ukotvujeme na příkladech z našeho regionu, Našich Ostopovicích. V rámci komunikačních a sociálních dovedností využíváme metodu Global Storylines.
V rámci výuky používáme dramatizaci, názornost, napodobování, reprodukci. Samotní žáci jsou aktivní při vyhledávání informací a vytváří si vlastní učební materiály.