Cíle

Cíle projektu

 

Projekt je orientován na zavedení evaluačního modelu pro celou školu a na detailní rozpracování nového systému testování znalostí žáků, který lépe reflektuje moderní trendy.

 

Hlavní cíle projektu

Jedním cílem je provedení komplexní systematické analýzy školy podle metodiky modelu CAF (nástroj řízení kvality instituce ve veřejném sektoru). Zavedení systému nastartuje dlouhodobý proces hodnocení školy, vytvoření nové strategie a vize školy.

Druhým zásadním cílem je provedení detailního rozboru předávání znalostí a ověřování nabytých vědomostí žáků v souvislosti s ŠVP a moderními trendy hodnocení a jejich násldná inovace. V návaznosti na moderní metody hodnocení bude zkvalitněna výuka přírodovědných a navazujících předmětů.

 

Zapojení cílových skupin
Projekt je zaměřen především na 2 cílové skupiny – žáci a pedagogové školy
Žáci
Žáci se budou učit provádět sebehodnocení. Budou si vytvářet osobní portfolia, která umožní přijetí osobní odpovědnosti za své výsledky, stanovit si vlastní cíle a samostatně hodnotit pokroky v učení. Dojde rovněž k posunu způsobu hodnocení žáků od současného sumativního hodnocení k formativnímu hodnocení (časté a interaktivní hodnocení pokroku žáka a úrovně jeho klíčových kompetencí. Žáci se aktivněji zapojí do výuky EVVO na škole, budou pracovat na reálných projektech v rámci Ostopovic a regionu.

Pedagogové
Pedagogové budou zapojeni do všech fází projektu. Projdou řadou školení, které je mimo jiné připraví na nastavení modelu CAF a realizaci. Pedagogové budou pracovat na vytvoření nových tematických plánů přírodovědných předmětů, úpravě ŠVP a tvorbě testů.

Škola a okolí
Projekt svým zaměřením zasahuje nejen hlavní cílové skupiny (žáky a pedagogy školy), ale zasahuje školu jako organizaci, ovlivňuje rodiče, veřejnost, další organizace v Ostopovicích, partnery, zřizovatele a v neposlední řadě i okolní spolupracující školy.

 

Inovativnost projektu
Inovativnost projektu spočívá především v jeho komplexnosti. Postupně bude zkvalitněn systém řízení a hodnocení školy, nastavena strategie školy zavedením modelu CAF, následně dojde k inovaci výuky přírodovědných předmětů a následného hodnocení vzdělávání.