Klíčové aktivity

Klíčové aktivity projektu

 

Klíčová aktivita 1 (KA 2)

Rozšíření znalostí a kompetencí pedagogů a managementu

Aktivita zahrnuje vzdělávání pedagogických pracovníků pro účely zkvalitnění výuky, zkvalitnění chodu školy a pro hladký průběh projektu.
- vytvořen projektový tým
- vyškolení pracovníků školy a externích spolupracovníků v dovednostech týmové spolupráce, komunikace, kurzy strategického plánování, management projektu, ICT, modelu CAF

 

Klíčová aktivita 2 (KA 2)

Příprava k hodnocení školy pomoci modelu CAF

Aktivita zahrnuje dokonalé zvládnutí metodiky pro zavedení modelu hodnocení kvality CAF a nastavení komunikace při sebehodnocení.
– sestavení týmu CAF, určení manažéra, rozdělení týmových rolí
– proškolení teamu v oblasti CAF
– proškolení teamu v oblasti projektového řízení
– nastavení komunikace v rámci teamu, příprava komunikačního plánu - komunikační strategie

 

Klíčová aktivita 3 (KA 3)

Realizace hodnocení podle modelu CAF a vypracování akčního plánu

Tato aktivita bude zaměřena na samostatnou analýzu kvality školy podle modelu CAF, sestavení plánu zlepšování a tvorbu dlouhodobého plánu

- provedení sebehodnocení školy CAF týmem) zpracování jednotlivých kritérií, společné hodnocení, společný konsensus, bodové hodnocení a zpracování sebehodnotící zprávy
- zpracování výsledků hodnocení, tvorba plánu zlepšování,
- realizace zlepšování, odeslání výsledků na Českou společnost pro jakost

 

Klíčová aktivita 4 (KA 4)

Tvorba a implementace hodnotících modelů v přírodovědných předmětech

Cílem této aktivity je vytvořit komplexní soubor modelů pro hodnocení žáků v přírodovědných předmětech tak, aby systém hodnocení žáků vytvářel motivující prostředí pro výuku žáků.

- provedení situační analýzy současného způsobu klasifikace žáků a jeho dopadu na žáky (spolupráce s psychologem)
- přípravu, shromažďování, výběr a inovace vhodných metod pro hodnocení žáků v přírodovědných předmětech, semináře na danou problematiku, spolupráce s externistou
- implementace nových modelů, seznámení se smyslem inovace a novými principy žáky, rodiče, veřejnost, vytvoření metodiky pro implementaci moderních metod
- ověření  nových hodnotících modelů
- začlenění do ŠVP
- prezentace modelů jiným školám

 

Klíčová aktivita 5 (KA 5)

Inovace výuky přírodovědných předmětů

Zároveň se zavedením nových hodnotících modelů bude inovována i samotná výuka.

- vypracování dlouhodobého plánu EVVO
- spolupráce s externisty
- navázání spolupráce v rámci komunity i širším okolí
- vybavení školy pomůckami
- vydání pracování brožury s příklady dobré praxe
- exkurze a výukové programy pro žáky