O projektu

 

V květnu 2010 jsme podali žádost na Jihomoravský kraj v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), název prioritního tématu – Navrhování, zavádění a provádění reforem systému vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnanost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce…

Naše žádost byla schválena, smlouva podepsána v březnu 2011 a my získali 1 876 241 Kč na realizaci projektu, který se zaměří na zkvalitnění školy a zkvalitnění výuky.

 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice se představuje

„MŠ a ZŠ středem obce.“

Jsme příměstská komunitní škola, která je otevřená dobrým vlivům velkoměsta, ale dokáže využít tradice a zvyky  Ostopovic a rodinné atmosféry školy . Mottem našeho školního vzdělávacího programu je „Škola pro život“. Nedílnou součástí výuky jsou proto praktické činnostní aktivity, které vedou ke všeobecnému rozvoji žáků s důrazem na vnímání přírody a její ochranu.

Školní výuka v Ostopovicích má více jak dvousetletou tradici. Školu zřídila tehdejší majitelka troubského panství slečna Marie Cecílie ze Seckenbergů v roce 1796.

V roce 2010 a 2011 proběhla nákladná rekonstrukce budovy školky a školy ve dvoře areálu. V opravené budově je přízemí vyhrazené pro MŠ, 1. a 2. NP pro ZŠ. Školní jídelna je v původní přízemní budově. Stará budova školy je využívána mateřskou školou, mateřským centrem, dalšími organizacemi. Je zde kancelář vedoucí kuchyně.

Ve školním roce 2011 - 2012 je ve školce 56 žáků, ve škole 73 + 2 studují v zahraničí.

Kapacita budovy je 3 třídy MŠ pro 73 dětí, 5 tříd pro ZŠ pro cca 120 dětí + počítačová učebna pro 14 dětí. Třídy jsou tvarovány do půlkruhů, které jsou v MŠ doplněny terasami, které dotváří koncepci plechovek (kruhy). Této koncepci odpovídá i fasády a střešní zahrada. Ve 4 třídách ZŠ jsou projektory a plátna, v každé místnosti je možnost napojení k internetu. Budova se bude postupně vybavovat novým nábytkem a další technikou. Součástí MŠ je i výtvarná dílna s prostorem pro keramickou pec a pracovnu. v budově je výtah, plochá střecha bude využívána jako venkovní učebna. Okolí školy se bude upravovat dle připraveného projektu úprav zahrady. Vytápění školy je zajištěno tepelným čerpadlem země voda (5 vrtů, každé o hloubce 120 metrů). Dešťová voda je využívána ke splachování. Díky izolačním vlastnostem je stavba považována za energeticky úspornou stavbu kategorie B.

 

Strategie výchovně-vzdělávacího procesu školy

Výchovně-vzdělávací proces je soubor všech aktivit, které vedou žáka k osvojení klíčových kompetencí. V rámci našeho ŠVP jsou očekávané výstupy jednotlivých ročníků a předmětů úzce provázány s tématy průřezových témat a napojeny na očekávané klíčové kompetence. Výchovně-vzdělávací strategie je tak v našem pojetí jakousi spirálou, která vychází z možností žáka v 1. ročníku a postupně se rozvíjí až k cíli na konci 5. ročníku. V rámci ŠVP navazujeme na ŠVP MŠ, který svým zaměřením odpovídá komunitní škole s důrazem na environmentální výchovu. V MŠ je kladen důraz na hry a pohádky, v ZŠ se posouváme od pohádek k vnímání vztahů v rámci našeho životního prostředí.
               
Strategie vychází z vize školy a naplňuje nastavené cíle.
V našem pojetí výuky je kladen důraz na základní a všeobecný rozvoj vědomostí, dovedností a postojů žáků. Vědomosti si tak žák nejen zapamatuje, ale je schopen je využívat v běžném životě. Výuka využívá možnosti dané komunitou, rodiči, partnery, obcí a regionem, je zaměřena na praktické a prožitkové činnosti se zapojením všech smyslů. Jedním z hlavních aspektů je kladení důrazu na pochopení a přijetí nenahraditelné vazby mezi člověkem a jeho životním prostředím. Díky poznávání našeho okolí a fungování vazeb v rodinách, komunitě, obci, odvozujeme fungování státu, kontinentů, světa, vesmíru. Do výuky zapojujeme používání cizího jazyka – angličtiny jako dorozumívací prostředek za hranicemi naší vlasti.

Škola používá vlastní metodiku metod a forem práce včetně jejich hodnocení, která specifikuje jednotlivé oblasti a nastavuje jednotný styl práce a hodnocení v organizaci. Žáci i rodiče jsou průběžně s tímto materiálem seznamováni. Metodika strategie a hodnocení je transparentní, zároveň však umožňuje variabilitu s ohledem na možnosti žáků.
V rámci výuky jsou využívány mezipředmětové vazby, čemuž je uzpůsobeno rozdělení úvazků jednotlivým učitelům.

Výchovně-vzdělávací proces je logicky doplňován materiálními možnostmi. Kvalitní výuka je provázena moderní architekturou budovy, která na své uživatele působí a tvoří jakýsi obal celému procesu. Škola dbá na maximální využití vlastního zázemí a možností – používání počítačové učebny, venkovní učebny, vybavování kabinetů. Díky úzké kooperaci jednotlivých vyučujících probíhá spolupráce žáků napříč ročníky a prezentace výsledků práce včetně diskusí a společnému učení. Je podporována samostatná práce i práce ve skupině.

V rámci výuky používáme dramatizaci, názornost, napodobování, reprodukci. Samotní žáci jsou aktivní při vyhledávání informací a vytváří si vlastní učební materiály.

 

Proč jsme žádali o projekt?

(citace z žádosti)
MŠ a ZŠ Ostopovice je malá škola ve spádové oblasti Brna. Pracovníci školy dosud nemají hlubší zkušenosti se zpracováním komplexního hodnocení školy ani zkušenosti s dlouhodobým plánováním a vytvářením strategie školy.

Doposud hodnocení školy probíhalo spíše nahodile, bez systému, proto se vedení školy rozhodlo k zavedení kontinuálního modelu hodnocení kvality instituce. Nastavený a realizovaný model je nutným předpokladem ke kvalitnímu rozvoji školy zaměřujícímu se na tvořivost žáků na komunitu v niž působí. Dobrá vize školy podložená výsledky analýz pomůže i ke zvýšení konkurenceschopnosti oproti větším brněnským školám.

Jedním z palčivých problémů školy je kvalitní nastavení hodnocení zvládnutých kompetencí u jednotlivých žáků. Z tohoto důvodu se škola rozhodla k tvorbě nového modelu hodnocení žáků dle kompetencí respektujícího nové metody výuky a hodnocení žáků. V souvislosti se změnou testování a ověřování vědomostí, dovedností a postojů bude nezbytné navrhnout i změny ve výuce přírodovědných předmětů a úpravu ŠVP.

Inovativní přístup k hodnocení školy navazuje na podporovanou aktivitu evaluace a ověřování klíčových kompetencí žáků, vzdělávání pedagogů.