Žabky

V této třídě učí:

Bc. Ivana Bláhová

Bc. Jana Švrčková

 

Režim dne 

 

6.30 - 7.15   Scházení dětí ve II. třídě (Ježci), rozdělení do tříd

7.15 - 9.00   Spontánní hry a zájmové činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, průběžná svačina

9.00 - 9.45   Dokončení zájmových řinností a činnosti řízené učitelkou, diskusní kruh, příprava na pobyt venku

9.45 - 11.45  Pobyt venku

11.45 - 12.30 Hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12.30 - 14.30 Odpočinek, individuální činnosti a aktivity pro nespící děti

14.30 - 16.00 Průběžná svačina, spontánní hry a zájmové činnosti

16.00 - 16.30 Hry ve II. třídě (Ježci) do odchodu domů

 

Charakteristika třídy:

Tuto třídu navštěvují děti ve věku 5-6 let (předškoláci). 

Třídní plány přizpůsobujeme vždy konkrétní skupině dětí. Snažíme se aby se děti sami zapojovaly do 

činností, aby pracovaly samostatně a jsou vedeny k dokončení započaté práce. Základem plánování

je spontánní hra, při které si děti osvojují základy chování v kolektivu, učí se komunikaci a řešení problémových situací. Využíváme různých her, činností k rozvoji rozumových, vyjadřovacích a jazykových schopností, které u předškoláků vyústí k přípravě na vstup do ZŠ a ke zvládnutí trivia. Přiměřeně věku zařazujeme programy na poznávání multikulturního světa a zdravého způsobu života. 

 

Zdravé dýchání, veselé pískání:

V rámci dechových a rytmických cvičení a her učíme děti bráničnímu dýchání

a základům hry na zobcovou flétnu. 

 

Správná řeč - předpoklad úspěšného školáka:

Pravidelně zařazujeme jazykové chvilky s dechovým, sluchovým a artikulačním

cvičením a hry na souvislé vyjadřování a gramatickou správnost.