Ježci

V této třídě učí:

Jindra Rádlová (Inka)

Mgr. Jana Grossová

 

Režim dne:

6.30 - 7.15    Scházení dětí 

7.15 - 9.00    Spontánní hry a zájmové činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou,svačina

9.00 - 9.45    Dokončení zájmových činností a činnosti řízené učitelkou, diskusní kruh, příprava na pobyt venku

9.45 - 11.45  Pobyt venku

11.45 - 12.30 Příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek

12.30 - 14.30 Odpočinek, individuální činnosti a aktivity pro nespící děti

14.30 - 16.30 Průběžná svačina, spontánní hry a zájmové činnosti

 

Charakteristika třídy:
Třídu Ježků navštěvují děti ve věku od 2,5 do 5 let. Třídní plány přizpůsobujeme vždy konkrétní skupině dětí, postupně zvyšujeme náročnost činností, her i témat. Základem plánování je spontánní hra, při které si děti osvojují základy chování v kolektivu, učí se sebeobsluze, samostatnosti, komunikaci a řešení problémových situací. Seznamujeme děti s pracovními a výtvarnými technikami (včetně modelování z keramické hlíny), rozvíjíme jejich hudební a tělesné schopnosti a dovednosti. Využíváme různých her, činností k rozvoji rozumových, vyjadřovacích a jazykových schopností. Zaměřujeme se na logopedickou prevenci, která má za cíl předcházet vzniku různých typů narušené komunikační schopnosti. V průběhu dne děti seznamujeme se základy anglického jazyka, především poslechem písniček a básniček. Pravidelně se setkáváme s ostatními třídami na společných akcích - pobyt na zahradě, narozeninové dny, karneval, výlety, čarodějnice, návštěva divadel a jiných kulturních institucí.

 

V této třídě průběžně zařazujeme: Jógu pro děti - zde