Píšete nám

Jana a Ondřej Gotfrýdovi, 15. 12. 2015

 

Helena Havlišová, spolupracovnice, 5. 5. 2014

Na konci loňského roku jsem několikrát navštívila školu, abych zde pořídila rozhovory potřebné pro mou práci o komunitním vzdělávání.

Pedagogové v čele s panem ředitelem byli velice vstřícní a ochotní. Musím říct, že klima ve škole je velmi příjemné. Milí jsou i žáci, kteří nikdy nezapomenou pozdravit. Během své práce jsem získávala informace také z webových stránek. Byla jsem překvapena, s kolika organizacemi škola navázala spolupráci, kolik akcí je schopná zorganizovat a na kolika projektech participuje. Realizace školních vzdělávacích programů s sebou přináší potřebu změn v obsahu, formách a metodách výchovy a vzdělávání. Pedagogové školy se nebojí hledat nové možnosti, nové metody práce, sami se dále vzdělávat. To všechno klade velké nároky na pozici samotného ředitele školy, dnes nestačí být dobrý pedagog, ale ředitel musí být i dobrý manažer a musí umět své zaměstnance dobře motivovat. Myslím si, že současný ředitel školy je v tomto směru mužem na svém místě. Ve škole pracuje velmi dobrý a stmelený tým, kde se všichni společně snaží naplňovat vizi školy, což se odráží v celkové atmosféře. Pedagogům děkuji za jejich pomoc a přeji jim v jejich práci mnoho úspěchů, nadšené žáky a spokojené rodiče. Stejně tak bych chtěla poděkovat za poskytnutí rozhovorů zástupcům obecního úřadu jako zřizovatele školy a několika rodičům.

H.Havlišová

 

Hanka, web obce 29. 4.

Velice ráda bych pochválila organizátory akce na Den Země. Krásně strávené odpoledne s dětmi bylo obohaceno o spoustu zábavy a soutěží. Počínaje cyklojízdou, přes policii a hasiče. Mnohokrát děkuji za všechny děti, které se dobře bavily a také něco naučily. A proto velký dík a budeme se těšit na akce podobného charakteru :-).

 

 

Maminka Irena Chaloupková, web obce

 

Maminka P. P., 31. 1. 2014, emailem

Mám ještě jednu drobnou poznámku. Personál školského sboru je perfektní. Tam, kde to není vyloženě nutné,

by jistě bylo dobré, aby se neměnil, udržte ho co nejdéle. Pozice ředitele je zodpovědná,

ale za většinu rodičů mohu říci, že vám věříme. Ocení to děti, rodiče, občané Ostopovic.

Záměrně říkám občané Ostopovic, protože i když nemají děti,

tak se rádi zapojují do vámi týmově vymyšlených školských akcí /Den Země u kapličky, Vánoční Jarmark, sběry papírů, víček..../.

Jako patriot Ostopovic, mohu říci, že považuji školu, školku i celý školský sbor jako prestižní záležitost:-).  Díky.

 

Inspekční zpráva České školní inspekce, 17. 1. 2014

K silným stránkám a dalším zásadním pozitivům ve škole patřily: dobře zpracované
školní vzdělávací programy, dostatek finančních prostředků pro jejich realizaci,
nadstandardní materiální podpora zřizovatele, školní systém hodnocení výsledků
vzdělávání dětí a žáků a vlastní hodnocení činnosti školy, vedení žáků k úspěšnosti
a odpovědnosti, spolupráce s partnery, informovanost rodičů a otevřenost školy,
propracovaná a systematická příprava dětí pro pozdější vzdělávání, účinná podpora
přírodovědné a sociální gramotnosti dětí a žáků, zapojení MŠ a ZŠ do ekologických
aktivit, vytváření vlastních ekoprojektů a projektů zaměřených na rozvíjení osobnosti
dětí a žáků. Průběh vzdělávání pozitivně ovlivňovala efektivní organizace, činnostní
pojetí vzdělávání a příznivé třídní i školní klima.

 

Eva Pelikánová, studentka na praxi, únor 2014

Během svého studia jsem měla možnost navštívit mnoho základních škol v oblasti svého bydliště, ale i ve městě Brně. Zcela upřímně mohu říci, že právě tato praxe pro mě byla nejpřínosnější. Poprvé jsem viděla moderní přístup k výuce využívající didaktických her, činnostního učení a netradiční výuku čtení SFUMATO. V učitelské praxi se často objevuje názor, že nejlepší je osvědčený a léty prověřený postup předávání hotových znalostí, ale zde jsem viděla, že odvaha ke zkoušení nových věcí dokáže téměř nemožné. Do této školy se totiž každý den těší nejen učitelé, ale i děti. (celý text - zde)

 

Marie Krulová, maminka 2 žáků školy, Trojlístky březen 2014

Děkujeme Mgr. Lence Vosáhlové (tř. uč. I. ročníku ve šk. roce 2012/2013) za pomoc při adaptaci našeho syna v novém kolektivu spolužáků

v loňském šk. roce. Díky patří taktéž vedení a celému kolektivu ZŠ, u kterého jsme se vždy setkali se vstřícným přístupem. Zvláště si ceníme vysoké informovanosti školy vůči rodičům, vedení dětí k samostatnosti, k zodpovědnosti a solidaritě s ostatními. Za velmi profesionální považujeme letošní přípravu žáků II. ročníku na změnu tř. učitele. Nástup Mgr. Michaely Hostinské (tř. uč. II. ročníku ve šk. roce 2013/2014) byl velmi pozvolný a nenásilný. 

V nadcházejícím šk. roce nastoupí do ZŠ Ostopovice i naše dcera a pevně věříme, že škola ze svých vytyčených cílů nesleví, že se nadále budeme moci těšit na užitečné semináře z cyklu "O škole po škole", na pestrou škálu akcí, které jsou každý měsíc zpestřením nejen pro děti. 

Kolektivu MŠ děkujeme za kvalitní přípravu dětí do ZŠ, za dlouhé hodiny strávené s dětmi  a rodiči na edukativních skupinách.

Děkujeme  a přejeme celému kolektivu ZŠ/MŠ Ostopovice hodně radosti v jejich díle,

Krulovi