Přírodní učebna v Ostopovicích jako místo výchovy a vzdělávání

Ukončení projektu

Brožura o projektu - zde

 

 

Výchozí stav

Areál MŠ a ZŠ Ostopovice prošel v roce 2010 – 2011 nákladnou rekonstrukcí, která byla převážně hrazená z prostředků zřizovatele (obce). Byla celkově přestavěna budova školy dle současných standardů na vybavení a úspornost. Cílem rekonstrukce byla integrace zázemí pro MŠ i ZŠ do jedné budovy. Došlo tak k logickému uspořádání a lepší organizaci výuky. Součástí rekonstrukce byla příprava obnovy zahrady, která byla při opravách zničena. Do současné doby však proběhly pouze hrubé terénní úpravy, neboť na další rozvoj nebyly vyčleněny finanční prostředky.
Postupnými kroky byla upravována původní koncepce zahrady z 80. let. 20. století (betonové prostory, nevyhovující mobiliář, další drobné stavby). Zahrada o rozloze 1818 m2 slouží primárně pro potřeby základní školy. Díky otevřenosti školy a rozvoji komunitního ducha v Ostopovicích se prostory školy postupně nabízely i k mimoškolním aktivitám. V odpoledních hodinách zde probíhaly kroužky, setkávání ostopovických spolků, dětské tvořivé dny, brigády a jiné. V roce 2009 získala paní učitelka Ivana Bláhová cenu Nadace Veronica za dlouholetou ekologickou práci s dětmi a jejich rodiči, za její vedení k praktické ochraně přírody a za rozvoj přírodní zahrady.
Na tuto tradici chceme prostřednictvím vytvoření přírodní učebny navázat a dále ji rozvinout. Na základě návrhů žáků, rodičů, obce i další veřejnosti vznikl projekt přírodní učebny, která bude sloužit nejen pro praktickou výuku žáků napříč všemi vyučovacími předměty, ale i jako místo komunitního setkávání a mimoškolních aktivit pro žáky. Škola si uvědomuje význam a přínos přírodní učebny pro žáky a realizace přírodní učebny pro žáky je její prioritou. Vlastními silami a za přispění rodičů, žáků i dalších přátel školy se proto již delší dobu snažíme alespoň o drobnou rekultivaci zahrady. Naše úsilí je ale limitováno vlastními finančními možnostmi i možnostmi zřizovatele (obce).

 

Cílový stav: Přírodní učebna jako součást prostoru pro výuku a setkávání

Nová budova a v budoucnu vzniklá přírodní učebna mají dotvářet výchovně-vzdělávací proces školy. Škola klade důraz nejen na kvalitní výuku, ale i na harmonické a podnětné prostředí. V rámci naplnění ŠVP dbáme na vzdělávání v reálných podmínkách, praktičnost a prožitky. Budova i přírodní učebna tak logicky tvoří přirozený nástroj vzdělávání a výchovy moderního člověka.
V rámci nového projektu přírodní učebny bylo dbáno na uspořádanost ale zároveň i volnost pro tvořivé nápady a podměty, které budou přicházet průběžně od žáků, učitelů, veřejnosti. Žáci zde naleznou místo pro hraní i učení. V rámci úprav klademe důraz na obnovu již odzkoušených prvků a včlenění nových možností.  Chceme vytvořit nejen venkovní učebnu (která díky orientaci budovy bude chráněna před přímým slunečním zářením a bude alternativou učení se v uzavřené místnosti), nýbrž i celý prostor přírodní učebny přímo integrovat do výuky. Přírodní učebna bude prostorem pro získávání pracovních dovedností a rozvoje spolupráce mezi žáky. K výuce v přírodní učebně budou využívány námi vypracované učební texty a pracovní listy, budou zde realizovány projektové dny a řada mimoškolních aktivit. Výuka se tak stane pro žáky zajímavější i přínosnější.
Přírodní učebna pro žáky ZŠ vznikne v severní až severovýchodní části školní zahrady, ostatní prostory budou ponechány pro využití MŠ. Učebna bude vybavena dřevěným mobiliářem (sedátka, tabule, nářadí, pomůcky a jiné). Další část přírodní učebny bude volně navazovat a doplňovat tento prostor. Součástí je i prostor pro školní pozemky (2 velké půlkruhové záhony v severní části), herní prvky, vodní prvek, bylinková skalka, neudržovaná část, smyslový chodník a jiné. Dále bude instalován kompostér, bouda na technické zázemí a nářadí. Díky provoznímu uspořádání bude moci celý prostor sloužit pro výuku více tříd současně, aniž by se jejich činnost navzájem rušila.  

 

Cíle projektu

Cílem tohoto projektu je rozvinout pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí, přírodě a její ochraně. Tohoto cíle bychom chtěli dosáhnout vybudováním velké přírodní učebny v prostorách školy, která bude sloužit nejen pro žáky ZŠ Ostopovice, ale bude i místem setkávání, odpočinku a místem pro volnočasové aktivity. Dojde tím i k naplnění cíle školy být „středem obce“.

 

Aktivita 1 Výsadba dřevin a bylin

V areálu přírodní učebny chceme shromáždit ukázky stromů, keřů a bylin (výsadba převážně ovocných stromů pro plody, pozorování a péči, výsadba keřů a bylin pro poznávání a péči, zkrášlovací efekt, různorodost a rozmanitost flory, ovlivňování flory a fauny na pozemku školy). Při výsadbě budeme postupovat dle připraveného projektu, který vznikl na základě diskuzí a návrhů především žáků a pedagogů dále i rodičů a další veřejnosti. Předpokládáme však, že výsadba i umístění jednotlivých prvků bude upřesněno dle aktuálních představ v průběhu projektu. Do upřesnění chceme zapojit rodiče a veřejnost (v rámci kulatého stolu). Žáci školy budou moci zasáhnout do plánování formou školního výukového programu – Naše zahrada. Na realizaci této aktivity se budou podílet žáci, pedagogové i rodiče v rámci praktické výuky i mimoškolních aktivit.
V rámci projektu plánujeme vysadit 80 dřevin, z toho se bude jednat o:
- 10 ovocných stromů (třešně, meruňky, jabloně, broskve, hrušky), které budou umístěny v severovýchodní části zahrady,
- 70 keřů (ostružiny, maliny, rybíz, angrešt, okrasné keře, šeřík, tavolník, meruzalka, zlatice, pustoryl, svída, vrby do vrbičkového tunelu), které budou umístěny po obvodu zahrady.
Dále vysadíme cca 60 kusů bylin, bude se jednat o:
- osázení 2 velkých půlkruhových záhonků v severní části přírodní učebny (bobkovišeň, třezalka, narcis, tulipán a jiné),
- vodní rostliny v jezírku v severovýchodní části (leknín, iris, skřípinec).

 

Aktivita 2 Úprava ploch

V rámci projektu chceme vytvořit několik upravených ploch pro vzdělávání i volnočasové aktivity:  
- V severovýchodní části založíme jezírko s ukázkou vodní flóry a fauny. Jezírko bude mít kruhový tvar o velikosti cca 20 m2. Bude vyhloubeno žáky a rodiči během společné brigády a izolováno proti prosakování pevnou folií. Osadíme jej vodními rostlinami v rámci aktivity 1.
- Vyčlenění a úprava plochy pro hry a výuku v severovýchodní části o rozloze cca 50 m2. Obruba plochy bude tvořena z akátových kmenů v délce cca 50 m. Samotná plocha bude vysypána kačírkem frakce 8/16 mm (17m3). Jako podklad a ochrana proti prorůstání vrstvy kačírku rostlinami bude položena geotextilie. Součástí této plochy bude hmatový chodníček (podklad písek), který budou tvořit plochy s různým povrchem (písek, kůra, kamínky a jiné). Součástí této plochy je jezírko, které bude osazeno zahradními kameny různých druhů.

- Úprava plochy pro školní pozemek. V severní části zahrady vzniknou 2 záhonky se zeleninou a květinami, které budou osázeny v rámci aktivity 1.
- Součástí této aktivity bude i pořízení nářadí pro práci na zahradě. Celkově se bude jednat o 40 kusů (rýče, lopaty, hrábě, kolečka, motyčky, srp, kosa). Nářadí bude následně sloužit i pro praktickou výuku žáků.
V rámci aktivity 1 a 2 proběhne několik brigád zaměstnanců školy, dětí i rodičů. Tento typ spolupráce je u nás silně rozvinutý. Díky podpoře veřejnosti bude pouze nutné nakoupit materiál a rostliny. Na základě úzké spolupráci s místní zahradnickou firmou bude výsadba i založení jednotlivých ploch pod kontrolou odborníků.

 

Aktivita 3 Vybavení přírodní učebny

Náplní této aktivity bude vybavení mobiliářem a pomůckami (nákup sedáků, stůl, tabule, kompostéru, pomůcek do výuky).
V rámci aktivity 3 bude nakoupen mobiliář přírodní učebny, který bude umístěn v určené části v severní části. Mobiliář i pomůcky jsou dimenzovány pro výuku běžně velké třídy (o 20 žácích).
Bude pořízen následující mobiliář a pomůcky:

- 20 dřevěných špalků na sezení, které nebudou ukotveny v zemi,
- 1 venkovní stůl z akátu,
- 1 venkovní dřevěná tabule,
- 20 kusů tvrdých desek formátu A3 sloužících jako opora pro psaní,
- 20 různých přístrojů na měření teploty, délky a času (10 svinovacích metrů, 5 digitálních teploměrů, 5 časomír - stopek).
 Vzhledem k rozloze zahrady bude instalován dřevěný kompostér v severovýchodní části u plotu, který je zachován z původního mobiliáře.

 

Aktivita 4 Vytvoření učebních materiálů

V rámci aktivity 4 připraví pedagogové modelové pracovní listy včetně návrhu hodnocení pro práci na v přírodní učebně pro žáky naší školy, ale i pro další zájemce. Tyto pracovní výukové materiály budou ověřeny v praxi a dle potřeby revidovány. Na základě ověření materiálů vznikne výuková brožura pro okolní školy jako pozvánka a průvodce přírodní učebnou.
Na tyto aktivity bude navazovat řada dalších spojených s využíváním realizované přírodní učebny (tyto aktivity nebudou financovány v rámci rozpočtu projektu):
- Vlastní výuka žáků ZŠ v přírodní učebně, výuka ostatních škol
V přírodní učebně bude probíhat výuka jednotlivých ročníků naší školy. Ve výuce budou využívány a ověřovány modelové pracovní listy. Výuka v přírodní učebně bude prostupovat všemi vyučovacími předměty (např. v rámci přírodovědných předmětů měření a zaznamenávání přírodních jevů, v rámci výtvarné výchovy kreslení a modelování dřevin a bylin, v rámci informatiky zaznamenávání živé přírody apod.). Žáci se budou seznamovat s jednotlivými pomůckami a budou je používat. Hodnocení výstupů výuky v přírodní učebně bude probíhat dle nově nastaveného klasifikačního řádu a bude započítáno do výsledné známky žáků. Žáci starších ročníků budou provádět děti z cizích škol a budou jim předávat své zkušenosti a dovednosti.
- Úprava vnitřních směrnic
Podmínkou bezpečného provozu přírodní učebny bude i příprava jejího provozního řádu
 a změna náplně provozních zaměstnanců (jasná pravidla pro užívání i při mimoškolních aktivitách, častější kontrola areálu). Dojde k úpravě vnitřních směrnic školy a dalších dokumentů. Bude připravena smlouva o užívání prostor přírodní učebny. Prostory budou pouze pro nekomerční aktivity a zdarma.
- Pořádání školních akcí v přírodní zahradě pro širokou veřejnost
V rámci mimoškolních aktivit bude škola pořádat brigády, akademie, projektové dny, spaní ve škole, zábavné odpoledne, tvořivé dílny a jiné. Zároveň budou prostory nabídnuty obci a dalším organizacím k realizaci setkávání a společných akcí.